Déanann foireann an Mhúsaeim Náisiúnta Cló ábhar cheard na clódóireachta a bhailiú, a dhoiciméadú, a chaomhnú, a thaispeáint, a léirmhíniú agus a chur ar fáil, agus cothaítear ann scileanna gaolmhara na ceirde in Éirinn.

Tá os cionn 10,000 mír i mbailiúchán an Mhúsaeim Náisiúnta Cló, míreanna ó gach cuid de cheird na clódóireachta in Éirinn. Sa bhailiúchán gheofar innealra agus déantáin chlódóireachta, lena n-áirítear bloic chlódóireachta, cló in-aistrithe miotail agus adhmaid,  ábhar gearrshaolach, grianghraif, leabhair, paimfléid, tréimhsiúcháin agus meirge amháin. Léiriú is ea an beartas bailithe ar thréimhse chlódóireachta in Éirinn inar priontáladh ó chló in-aistrithe, nós a tugadh isteach sa 16ú haois. Níl an chlódóireacht thraidisiúnta litirphreasa indéanta a thuilleadh, ó thaobh na tráchtála de, ach tá an cheardaíocht a bhaineann leis beo beathach i gcónaí. Músaem oibre is ea an músaem seo: déanann dream clódóirí agus clóchuradóirí atá ar scor cothabháil rialta ar an mbailiúchán agus é a thaispeáint. Cuireann siad oiliúint ar fáil, leis.

I bhfómhar 2010, bhronn an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta cistiú ar an Músaem Náisiúnta Cló chun an buantaispeántas a athchóiriú agus stair na clódóireachta litirphreasa a dhéanamh níos soiléire agus níos intuigthe don phobal. Tá an músaem leagtha amach faoi mar a bheadh ceardlann chlódóireachta, le háiteanna don chló-eagrú, don chlódóireacht agus don bhailchríochnú. Feictear ar taispeáint bailiúchán ionadaíoch den oidhreacht shaibhir chlódóireachta seo a ghabhann siar na céadta bliain. Ní féidir ach trian nó mar sin den bhailiúchán a chur ar taispeáint ag aon am amháin, ceal spáis. Is deis é an Músaem Náisiúnta Cló, i ré seo na faisnéise digití, chun féachaint siar ar cheird traidisiúnta na clódóireachta litirphreasa agus tuiscint a fháil ar an tslí ar tháinig an focal clóite ar an saol.

Aithnítear gur ról oideachasúil go príomha atá ag an músaem agus tá Oifigeach Oideachais aige ó 2005 i leith. Le himeacht ama, tá clár oideachais iomlán curtha i dtoll a chéile, d’ócáidí foirmiúla agus neamhfhoirmiúla araon. Áirítear air turais threoraithe, taispeántais, ceardlanna, léachtaí, laethanta taispeána, seimineáir oiliúna agus, ó 2012 i leith, áit oideachais féintreoraithe do theaghlaigh agus leanaí. Oibríonn Rannóg Oideachais an mhúsaeim i gcomhar le heagraíochtaí seachtracha gach bliain, de réir na bhforálacha inmheánacha oideachais atá leagtha amach thuas, chun bheith páirteach i roinnt imeachtaí náisiúnta lena n-áirítear Seachtain na hOidhreachta, Oíche Chultúir, Féilte Leabhar na Leanaí, Bealtaine, Seachtain na hEolaíochta, agus, an ceann is déanaí, le Teach Oscailte Sóisearach.

Is cuideachta theoranta agus carthanas cláraithe  (CHY 10701) é an Músaem Náisiúnta Cló Faigheann an músaem tacaíocht ón An Roinn Ealaíon, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta RoinnChlár Caighdeán Mhúsaeim na hÉireann na Comhairle Oidhreachta  Ealaíon, Gnóthaí  Réigiúnacha, Tuaithe agus Ealaíon agus tá sé lánchreidiúnaithe faoi Chlár Caighdeán Músaeim na Comhairle Oidhreachta ar son na hÉireann.

www.nationalprintmuseum.ie